Adatvédelmi
tájékoztató

állásra jelentkezőknek

I. BEVEZETÉS

 1. A jelen Toborzási Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) tartalmazza a Patterns Consulting Kft. (a továbbiakban: Patterns vagy Adatkezelő) által meghirdetetett álláspályázatokra való jelentkezéssel, a pályázatok elbírálásával és a pályázatok elbírálását követően a jelentkezők (a továbbiakban: Pályázó vagy Érintett) kiértesítésével kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
 2. A Patterns, mint Adatkezelő elkötelezett a Pályázók személyes adatainak védelme iránt és kiemelten fontosnak tartja a Pályázók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a Pályázók személyes adatait önkéntes hozzájárulás alapján, bizalmasan kezeli. Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak biztonsága iránt és megtesz minden olyan biztonsági – technikai és szervezési – intézkedést, mely a személyes adatok biztonságát garantálja.
 3. Az Adatkezelő a Pályázók személyes adatait az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) rendelkezéseinek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.
 4. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval az Adatkezelő célja az általa meghirdetett állásokra jelentkező Pályázók tájékoztatása a jelentkezés és annak elbírálása kapcsán az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, az Érintetti jogok gyakorlásáról, a jogorvoslati lehetőségekről.
 5. Az új jogi előírások, üzletpolitikai döntések vagy műszaki fejlesztések, egyéb körülmények szükségessé tehetik a jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosítását, amelynek a jogát az Adatkezelő fenntartja. Az Adatvédelmi Tájékoztató legújabb verziója mindig elérhető a www.patternsconsulting.com weboldalon (a továbbiakban: a Weboldal).
 6. A Patterns, mint Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott, további személyes adatkezeléseiről külön tájékoztatókban tájékoztatja az érintetteket (így például a Weboldalon megvalósuló adatkezelésekről a Weboldal Adatkezelési Tájékoztatóban).

II. ADATKEZELŐ

 1. Név: Patterns Consulting Kft.
  Székhely: 2146 Mogyoród, Szent Jakab park 224.
  Cégjegyékszám: 13-09-169082
  Adószám: 24873343-2-13
  E-mail: info@patternsconsulting.com
  Levelezési cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 5. 27ép. II.em.
 2. Azokkal az esetekkel, amikor a Patternstől elkülönült harmadik személy az adatkezelő, vagy amennyiben közös adatkezelés valósul meg a Patterns és harmadik személy között, a jelen Adatkezelési Tájékoztató lenti IV. fejezet 8., 8.1 pontja foglalkozik.

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 4. Különleges személyes adat: A személyes adatok kategóriáján belül a GDPR meghatároz továbbá egy alkategóriát, nevezetesen a Különleges személyes adatok kategóriáját, mely kategória a GDPR szerint magasabb védelmi szintet igényel az általános személyes adatokhoz képest. A GDPR szigorúbb feltételeket határoz meg a Különleges személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelések esetére. A Különleges személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
 5. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 6. Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 7. Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
 8. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
 9. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.
 10. Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (bővebben lsd. fent a „Személyes adat” definíciójánál).
 11. Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 12. Gyermekek esetében a hozzájárulás: A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
 13. Felügyeleti hatóság: egy tagállam által a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelme érdekében létrehozott független közhatalmi szerv.
 14. Felügyeleti hatóság Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., weboldal: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, 06-30-683-5969, 06-30-549-6838, fax: 06-1-391-1410).
 15. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
 16. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

IV. A TOBORZÁSI CÉLÚ ADATKEZELÉS RÉSZLETEI

 1. Az adatkezelés célja: A jelen adatkezelés célja a Patternshez a Pályázók által benyújtott pályázatok Adatkezelő általi elbírálása és a Pályázók értesítése pályázatuk elbírálását követően. A jelen Adatkezelési Tájékoztató jelen IV. fejezetének 5.1 pontjában írt külön hozzájárulás esetén az adatkezelés célja a Pályázó személyes adatainak további kezelése ugyanolyan vagy hasonló, a Pályázó kompetenciáinak megfelelő munkakör betöltésével kapcsolatos pályázaton történő részvételhez és ennek érdekében a Patterns által a Pályázó részére további álláslehetőségekről tájékoztatás küldéséhez.
 2. Az Érintettek köre: Az adatkezeléssel Érintett személy minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláshirdetésre jelentkezik. 18. életévüket be nem töltött személyek adatait az Adatkezelő nem kezeli.
 3. Az adatkezelés jogalapja: A Patterns általi adatkezelésre az Érintettek általi önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor.
  3.1 Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely esetben az állással kapcsolatos pályázatban a továbbiakban nem vesz részt, ezen kívül a hozzájárulás visszavonása, természetesen, semmilyen hátrányos következménnyel nem jár a számára. Az Adatkezelő felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása az adatkezelés jogszerűségét a visszavonás előtti időszakra nem befolyásolja.
 4. A kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok körét az Adatkezelő által meghirdetett állásra benyújtott pályázatok elbírálásához és a pályázatok elbírálását követően az egyes pályázók, jelentkezők értesítéséhez szükséges személyes és az önéletrajzban, motivációs levélben megadott, az állásinterjúk során elhangzó, az állásra jelentkezés és annak elbírálása szempontjából releváns személyes adatokra korlátozza. A kezelt személyes adatok így különösen, de nem kizárólagosan a következők: vezetéknév, keresztnév, lakhely, email cím, telefonszám, állampolgárság, végzettség, egyéb engedély, szakképesítés, oklevél, nyelvtudás, korábbi munkahelyek és munkakörök, a megpályázott pozíció megnevezése, fotó a Pályázóról (amennyiben az önéletrajhoz csatolásra kerül, de az állásra jelentkezésnek nem feltétele fotó csatolása), a pályázat elküldésének időpontja, az adatkezelési hozzájárulás megadásának tárgya, időpontja, az önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb releváns adatok, stb.
  4.1 A személyes adatok gyűjtése nem terjed ki a különleges személyes adatok gyűjtésére, kezelésére, ezért kérjük, hogy a jelentkezése során ne hozzon az Adatkezelő tudomására különleges személyes adatot. E pont vonatkozásában különleges adat a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
  4.2 Az Adatkezelő kéri az érintetteket, hogy kizárólag a meghirdetett állással kapcsolatos, a meghirdetett állás tekintetében releváns adatokat bocsássák az Adatkezelő rendelkezésére. Az Adatkezelő kizárólag az általa meghirdetett állásokra való jelentkezéssel, annak elbírálásával és az érintett értesítésével kapcsolatban kezel releváns személyes adatokat, kizárólag az állásra benyújtott pályázatok elbírálásához és az elbírálást követően a pályázók, jelentkezők értesítéséhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben.
  4.3 Az álláshirdetésre jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben álláshirdetésre jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot a jelentkező szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából. Az adott személy/cég részére a nyilatkozattételhez a hozzájárulást az állásra jelentkező Érintett adhatja meg és a nyilatkozó cég/személy felelőssége a hozzájárulás beszerzése, annak esetleges elmaradása nem eshet az Adatkezelő terhére és az Adatkezelő nem is köteles ellenőrizni a harmadik személynek adott hozzájárulás meglétét.
  4.4 A jelentkező tudomásul veszi továbbá, hogy az Adatkezelő megtekintheti a jelentkező közösségi oldalain és egyéb felületein létrehozott, bárki számára nyilvános információit. Amennyiben az Interneten található adatok az értékelés részévé válnak, az Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy azokat a jelentkező megismerhesse, vitathassa.
 5. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a begyűjtött személyes adatokat a cél megvalósulásáig, azaz a nyertes pályázó esetében a meghirdetett munkakör betöltéséig, a munkaszerződés megkötéséig (attól függően, hogy melyik a későbbi esemény), a ki nem választott jelentkező esetében a jelentkező értesítéséig, vagy a jelentkező időközben tett törlési igényéig tárolja. Ezekben az esetekben az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb az adott eseménytől számított 30 (harminc) napon belül törli a személyes adatokat.
  5.1 A jelentkező arra az esetre, ha nem őt választják a meghirdetett pozícióra, külön hozzájárulhat az adatai további, a jelentkezést követő 1 (egy) évig történő kezeléséhez ugyanolyan vagy hasonló, a kompetenciáinak megfelelő munkakör betöltésével kapcsolatos pályázaton történő részvételhez és ennek érdekében a Patterns által a Pályázó részére további álláslehetőségekről tájékoztatás küldéséhez. A ki nem választott jelölt adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti tovább, ha ahhoz a jelentkező külön hozzájárult. Az Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja. Az állásra jelentkezésnek nem feltétele ennek a külön hozzájárulásnak a megadása!
  5.2 Amennyiben a jelentkező kerül kiválasztásra, a jelentkezéssel kapcsolatban megadott adatai közül azok, melyek a munkaviszony létesítéséhez nem szükségesek, az első munkanapjától számított legkésőbb 30 napon belül kerülnek törlésre.
  5.3 Amennyiben az állásra jelentkező Érintettről kiderül, hogy nem töltötte be a 18. életévét vagy pályázata a jelentkezés elbírálásához nem kért, nem releváns adatokat (pl. különleges adatokat) tartalmaz, abban az esetben az állásra jelentkezést haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől, illetve a tudomásszerzéstől számított 15 (tizenöt) napon belül visszavonhatatlanul törli az Adatkezelő, minden további értesítés nélkül és a jelentkező nem vesz részt az állásra jelentkezési, kiválasztási folyamatban.
  5.4 Az állásra történő jelentkezést az adatkezeléshez történő hozzájárulás hiányában az Adatkezelőnek nem áll módjában elfogadni, ilyen esetben a megküldött jelentkezéseket legkésőbb a pályázat beérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül visszavonhatatlanul törli az Adatkezelő, minden további értesítés nélkül és a jelentkező nem vesz részt az állásra jelentkezési, kiválasztási folyamatban.
 6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az állásra jelentkezés feldolgozása, elbírálása során az Adatkezelő részéről nem történik.
 7. Adatfeldolgozás, adattovábbítás harmadik személyek részére: Az Adatkezelő az általa a jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján kezelt személyes adatokat nem továbbítja harmadik személyek részére és nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót sem. Az álláshirdetésre jelentkező Érintett személyes adataihoz kizárólag a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, továbbá a felsővezetés, a leendő line manager/ek, és a R&D Business Partner és azok a munkavállalók férhetnek hozzá, akiknek a kiválasztási folyamat során azokkal feladatuk van.
 8. Adattovábbítás harmadik személyek részéről, közös adatkezelés: Amennyiben a Pályázó munkaerő közvetítő cégekkel, platformokkal áll jogviszonyban, náluk/azokon regisztrál, elfogadva az általános szerződési feltételeiket és hozzájárul az adatai kezeléséhez, beleértve az adatai továbbítását is, abban az esetben a Pályázó személyes adatait az adott cégek a saját adatkezelési tájékoztatójuk alapján, elsősorban, mint a Patternstől független, önálló adatkezelők kezelik, a saját felelősségükre. Ezek a cégek a saját adatkezelési tájékoztatójukban írtak szerint adnak át személyes adatokat alkalmazottakat kereső harmadik cég munkáltatóknak (így a Pattersnek is). A Patterns jelenleg a Profession.hu Kft. által üzemeltetett profession.hu állásportállal (akiknek az adatkezelési tájékoztatója itt érhető el), valamint a DreamJo.bs Zrt. által üzemeltetett dreamjobs/hu állásportállal (akiknek az adatkezelési tájékoztatója itt érhető el) áll szerződéses kapcsolatban.
  8.1 Amennyiben a munkaerő közvetítő cégek olyan felületeket is kialakítanak, amelyeket közvetlenül hozzáférhetővé tesznek az alkalmazottakat kereső harmadik cég munkáltatóknak (jelen esetben a Patternsnek is), abban az esetben közös adatkezelés valósul meg az adott munkaerő közvetítő cég és a Patterns között, amelynek az eseteiről, szabályairól, a felek közötti feladatmegosztásról és felelősségmegosztásról mindig az adott munkaerő kölcsönző cég (pl. Profession.hu Kft.) adatkezelési tájékoztatója tartalmazza a részletes tájékoztatást. Az Érintettek bármely, közös adatkezeléssel érintett kérdésben közvetlenül fordulhatnak a Patterns-höz is.

V. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 1. Az Adatkezelő az adatfeldolgozást olyan módon végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek, és biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között, csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
 2. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. A személyes adatok saját irodában, kóddal zárt szekrényben kerülnek tárolásra, illetve Bitlockerrel és jelszóval védett laptopokon, valamint ujjlenyomat olvasóval védett mobil telefonokon.
 3. Ha az adatvédelmi incidens az Adatkezelő szerint valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről és közöli vele a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és a jogszabályi feltételek fennállása esetén tájékoztatja a NAIH-ot.

VI. AZ ÉRINTETT ADATVÉDELMI JOGAI

 1. Az Érintett többek között tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával, valamint visszavonhatja a hozzájárulását az adatok felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti (a II. fejezetben megadott) elérhetőségein. Az érintett élhet továbbá a jelen VI. fejezet lenti 3. pontjában részletezett jogorvoslati jogaival is.
 2. Az Érintettet az alábbi adatvédelmi jogosultságok illetik meg:
  2.1. Tájékoztatáshoz való jog
  2.1.1. Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a fentebb megjelölt elérhetőségeken keresztül is gyakorolható.
  2.2. Adatokhoz való hozzáférés joga
  2.2.1. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  • az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • az adatforrásokra vonatkozó információ;
  • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
  2.2.2. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
  2.2.3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat a Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.
  2.2.4. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
  2.3. Helyesbítés joga
  2.3.1. Az Érintett kérheti a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
  2.3.2. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
  2.4. Törléshez való jog
  2.4.1. Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  2.4.2. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  2.4.3. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
  2.5. Adatkezelés korlátozásához való jog
  2.5.1. Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
  • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  • Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
  2.5.2. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
  2.6. Adathordozáshoz való jog
  2.6.1. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
  2.6.2. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
  2.7. Tiltakozás joga
  2.7.1. Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  2.7.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
  2.7.3. A személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
  2.7.4. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
  2.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
  2.8.1. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  2.8.2. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
  2.9. Visszavonás joga
  2.9.1. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  2.10. Eljárási szabályok
  2.10.1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
  2.10.2. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
  2.10.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  2.10.4. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
  2.10.5. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
  2.10.6. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
 3. Jogorvoslati lehetőségek
  3.1. Panasz az Adatkezelőnél
  3.2. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban bármilyen problémája van, forduljon hozzánk a II. fejezetben írt elérhetőségeken!
  3.3. Bírósághoz fordulás joga
  3.3.1. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen – akár az érintett lakóhelye szerinti – bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
  3.2. Adatvédelmi hatósági eljárás
  3.2.1. Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
  3.2.2. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  Telefon: + 36 1 3911400
  Fax: + 36 1 3911400
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu

VII. A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 1. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató időről időre aktualizálásra kerülhet, ezáltal az Adatvédelmi Tájékoztató tartalma módosulhat. A megállapításokra vonatkozó változásokat az Adatkezelő a Weboldalon közzéteszi.

Kelt: Budapest, 2024. május 15.